Các chế độ ưu đãi người có công

  1. Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 và người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945

– Trường hợp người hoạt động cách mạng còn sống:

+ Trợ cấp hàng tháng, phụ cấp hàng tháng;

+ Bảo hiểm y tế; điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm; cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết;

+ Cấp tiền mua báo Nhân dân; được tạo điều kiện tham gia sinh hoạt văn hoá, tinh thần phù hợp;

+ Được Nhà nước hỗ trợ cải thiện nhà ở căn cứ vào công lao và hoàn cảnh của từng người.

* Tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 tới đây, người hoạt động cách mạng sẽ được hưởng thêm một ưu đãi: “Miễn hoặc giảm tiền sử dụng đất khi được Nhà nước giao đất ở, chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở, công nhận quyền sử dụng đất ở, khi được mua nhà ở thuộc sở hữu của Nhà nước”

-Trường hợp người hoạt động cách mạng chết:

+ Nếu đang hưởng chế độ đối với người hoạt động cách mạng còn sống thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp.

*Tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 tới đây, nếu người có công đang hưởng ưu đãi chết thì nhân thân được hưởng chế độ:

  • Trợ cấp tuất hằng tháng đối với vợ hoặc chồng, con chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.
    Trường hợp vợ hoặc chồng sống cô đơn, con mồ côi cả cha mẹ chưa đủ 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng thì được hưởng thêm trợ cấp tuất nuôi dưỡng hằng tháng;
  • Trợ cấp một lần với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng

+ Nếu chưa hưởng chế độ đối với người hoạt động cách mạng còn sống thì thân nhân được hưởng trợ cấp một lần.

+ Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng sống cô đơn không nơi nương tựa, con mồ côi cả cha mẹ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con từ đủ 6 tuổi đến dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

* Tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 tới đây, không chỉ khi người có công với cách mạng chết thì nhân thân họ mới được Nhà nước mua bảo hiểm y tế, ưu đãi này được áp dụng trong cả hai trường hợp người có công còn sống hoặc đã chết

– Ngoài ra, con của họ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học.

  1. Liệt sĩ

– Thân nhân liệt sĩ được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ” bao gồm:

+ Cha đẻ, mẹ đẻ;

+ Vợ hoặc chồng;

+ Con;

+ Người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ.

– Các chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ bao gồm:

+ Trợ cấp tiền tuất một lần khi báo tử;

+ Trợ cấp tiền tuất hàng tháng theo các mức thân nhân của một liệt sĩ, thân nhân của hai liệt sĩ, thân nhân của ba liệt sĩ trở lên đối với cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng của liệt sĩ, con liệt sĩ dưới 18 tuổi hoặc từ đủ 18 tuổi trở lên nếu còn tiếp tục đi học hoặc bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ, vợ hoặc chồng liệt sĩ cô đơn không nơi nương tựa, con liệt sĩ mồ côi cả cha mẹ quy định tại điểm này thì được hưởng thêm trợ cấp tiền tuất nuôi dưỡng hàng tháng;

+ Khi báo tử, liệt sĩ không còn thân nhân quy định tại khoản 1 Điều này thì người thừa kế của liệt sĩ giữ Bằng “Tổ quốc ghi công” được hưởng khoản trợ cấp tiền tuất một lần như đối với thân nhân liệt sĩ

* Tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020, điểm này bị bãi bỏ

+ Liệt sĩ không còn thân nhân thuộc diện hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng thì người được giao thờ cúng liệt sĩ được hưởng trợ cấp mỗi năm một lần;

*Tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020, điểm này bị bãi bỏ

+ Thân nhân liệt sĩ được Nhà nước mua bảo hiểm y tế; được ưu tiên giao hoặc thuê đất, mặt nước, mặt nước biển, vay vốn ưu đãi để sản xuất, miễn hoặc giảm thuế theo quy định của pháp luật; được hỗ trợ về nhà ở quy định tại khoản 4 Điều 4 của Pháp lệnh này;

+ Cha đẻ, mẹ đẻ; người có công nuôi dưỡng khi liệt sĩ còn nhỏ; vợ hoặc chồng; con liệt sĩ bị khuyết tật nặng, khuyết tật đặc biệt nặng được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hai năm một lần.

Trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ chỉ có một con mà người con đó là liệt sĩ hoặc cha đẻ, mẹ đẻ có hai con là liệt sĩ trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

+ Thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp tiền tuất hàng tháng được cấp phương tiện trợ giúp, dụng cụ chỉnh hình cần thiết căn cứ vào hoàn cảnh của từng người, khả năng của Nhà nước; khi chết thì người tổ chức mai táng được nhận mai táng phí, thân nhân được hưởng một khoản trợ cấp;

+ Con liệt sĩ được ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm; được hỗ trợ để theo học tại cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đến trình độ đại học

* Ngoài những ưu đãi trên, pháp lệnh 2020 sắp tới cũng bổ sung thêm một số ưu đãi khác dành cho nhân thân Liệt sĩ:

– Hỗ trợ thăm viếng mộ liệt sĩ, di chuyển hài cốt liệt sĩ.

–  Vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác mà nuôi con liệt sĩ đến tuổi trưởng thành hoặc chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống hoặc vì hoạt động cách mạng mà không có điều kiện chăm sóc cha đẻ, mẹ đẻ liệt sĩ khi còn sống thì hưởng chế độ ưu đãi như sau:

+Trợ cấp tuất hằng tháng;

+ Bảo hiểm y tế.

– Trợ cấp một lần đối với thân nhân với mức bằng 03 tháng trợ cấp hằng tháng hiện hưởng khi một nhân thân khác đang hưởng chế độ tuất hàng tháng chết

– Trợ cấp mai táng đối với người hoặc tổ chức thực hiện mai táng khi một nhân thân đang hưởng chế độ tuất hàng tháng chết

  1. Bà mẹ Việt Nam anh hùng

– Các chế độ ưu đãi đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng bao gồm:

+ Các chế độ ưu đãi tương tự đối với thân nhân liệt sĩ

+ Phụ cấp hàng tháng;

+ Trợ cấp người phục vụ đối với Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình;

+ Điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm;

+ Nhà nước và xã hội tặng nhà tình nghĩa hoặc hỗ trợ về nhà ở

– Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng sống ở gia đình được Nhà nước mua bảo hiểm y tế.

* Điểm này bị bãi bỏ ở pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020

* Thêm vào đó, tại pháp lệnh 2020, Bà mẹ Việt Nam anh hùng còn được hưởng một mức trợ cấp hằng tháng bằng 3 lần mức chuẩn

…….

(Quý vị vui lòng xem thêm trong pháp lệnh ưu đãi người có công)

Sản Phẩm Liên Quan