các văn bản pháp luật Việt Nam về kết hôn có yếu tố nước ngoài

Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015;

Luật Hộ tịch số 60/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/01/2016;

Nghị định 126/2014/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hôn nhân và gia đình có hiệu lực từ ngày 15/02/2015;

Nghị định số 24/2013/NĐ-CP Hướng dẫn Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có hiệu lực từ ngày 15/05/2013;

Nghị định 123/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch có hiệu lực từ ngày 01/01/2016.

Thông tư 02a/2015/TT-BTP Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 126/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài có hiệu lực từ ngày 10 tháng 4 năm 2015.

 

Nếu bạn cần hỗ trợ thực hiện các thủ tục liên quan vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Sản Phẩm Liên Quan