Đất có quy hoạch có được tách thửa không

Tại Điều 49 Luật Đất Đai 2013 quy định về thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, trong đó khoản 2 có quy định như sau:

     “2. Trường hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

     Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, căn cứ quy định trên của pháp luật, có hai trường hợp xảy ra như sau:

  • Trường hợp 1:quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì vẫn có thể tách thửa.
  • Trường hợp 2:đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì quyền của người sử dụng đất sẽ bị hạn chế, cụ thể: không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm…

 

Thông tin tư vấn chỉ mang tính chất tham khảo, nội dungcó thể thay đổi nếu quy định pháp luật liên quan thay đổi.

Sản Phẩm Liên Quan