Di chúc viết tay

Luật sư cho em hỏi di chúc viết tay không công chứng có giá trị pháp lí không ạ.

Trả lời:

Theo Bộ luật Dân sự năm 2015, di chúc hợp pháp phải có điều kiện sau đây:

Điều 630. Di chúc hợp pháp

 1. Di chúc hợp pháp phải có đủ các điều kiện sau đây:
 2. a) Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;
 3. b) Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật .
 4. Di chúc của người từ đủ mười lăm tuổi dến chưa đủ 18 tuổi phải được lập thành văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý về việc lập di chúc.
 5. Di chúc của người bị hạn chế về thể chất hoặc của người không biết chữ phải được người làm chứng lập thành văn bản và có công chứng hoặc chứng thực
 6. Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều này.

Như vậy di chúc bằng văn bản không có công chứng được coi là hợp pháp khi Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép; Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của luật.

Ngoài những quy định trên di chúc còn phải đảm bảo có các nội dung cơ bản sau:

Điều 631. Nội dung của di chúc

 1. Di chúc gồm các nội dung chủ yếu sau:
 2. a) Ngày, tháng, năm lập di chúc;
 3. b) Họ, tên và nơi cư trú của người lập di chúc;
 4. c) Họ, tên người, cơ quan, tổ chức được hưởng di sản;
 5. d) Di sản để lại và nơi có di sản .
 6. Ngoài ra các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này, di chúc có thể có nội dung khác.

3.Di chúc không được viết tắt hoặc viết bằng ký hiệu, nếu di chúc gồm nhiều trang thì mỗi trang phải được ghi số thứ tự  và có chữ ký hoặc điểm chỉ của người lập di chúc.

Trường hợp di chúc có sự tẩy xóa, sửa chữa thì người viết di chúc hoặc người làm chứng di chúc phải ký tên bên cạnh chỗ tẩy xóa, sửa chữa.

Cũng theo Bộ luật Dân sự, di chúc không có người làm chứng được công nhận là hợp pháp theo quy định sau:

Điều 633. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.

Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

Như vậy di chúc viết tay không được công chứng, chứng thực nhưng vẫn có thể được công nhận là di chúc hợp pháp nếu tại thời điểm lập, người lập di chúc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định như trên.

Sản Phẩm Liên Quan