Dịch vụ pháp lý về giải quyết tranh chấp đất đai

Dịch vụ pháp lý về giải quyết tranh chấp đất đai

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường hòa giải thương lượng

Hỗ trợ thủ tục, luật sư bảo vệ trong giải quyết tranh chấp đất đai bằng con đường khởi kiện

Hỗ trợ khiếu nại liên quan đến đất đai, nhà ở

Soạn thảo đơn khởi kiện, đơn khiếu nại các văn bản liên quan quá trình giải quyết vụ việc

Thông báo tiến trình giải quyết vụ việc và các thông tin liên quan

Đất đai là một trong những lĩnh vực pháp luật có nhiều quy định nhất, cũng là một trong những lĩnh vực phát sinh nhiều tranh chấp nhất. Cái khó khi xử lý các tranh chấp đất đai là nguồn gốc sử dụng kéo dài, văn bản pháp luật thay đổi, các căn cứ pháp lý trong giao dịch …Các tranh chấp về đất đai thường kéo dài và khó giải quyết. Do đó việc có cố vấn pháp lý đồng hành cùng mỗi bên là một việc làm rất cần thiết.

 

Sản Phẩm Liên Quan