Luật sư và thù lao của người Luật sư.

Luật sư và thù lao của người Luật sư.

 

Theo quy định của pháp luật tại Chương IV của Luật luật sư 2006, sửa đổi bổ sung 2012 về thù lao và chi phí; tiền lương theo hợp đồng lao động thì Luật sư sẽ được thu thù lao theo quy định của pháp luật khi cung cấp dịch vụ pháp lý của mình cho khách hàng. Mức thù lao là sự thỏa thuận bình đẳng, không gian dối được tính dựa trên các căn cứ như: i, Nội dung, tính chất của dịch vụ pháp lý; ii, Thời gian và công sức của Luật sư sử dụng để thực hiện dịch vụ pháp lý; iii, Kinh nghiệm và uy tín của Luật sư.

Tuy nhiên, trên thực tế, vẫn còn có rất nhiều người chưa hiểu rõ về việc thu thù lao của luật sư sau khi đã sử dụng dịch vụ pháp lý của luật sư. Cá biệt còn có những trường hợp Luật sư và khách hàng kí với nhau hợp đồng vụ, việc với mức thù lao trọn gói đến khi công việc hoàn thành, thấy mức thù lao phải trả cho Luật sư khá lớn, khách hàng lại đâm đơn kiện chính Luật sư của mình với nội dung “Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”?!.

Để làm rõ vấn đề này, trước tiên cần phải tách biệt việc thu thù lao trong vụ án Hình sự và việc thu thù lao trong các vụ việc về Dân sự, lao động, thương mại, đất đai… Việc thu thù lao trong các vụ án Hình sự  được pháp luật quy định mức giá trần theo Khoản 1 Điều 56 Luật Luật sư: “…đối với vụ án hình sự mà luật sư tham gia tố tụng thì mức thù lao không được vượt quá mức trần thù lao do Chính phủ quy định…” và Điều 18 của Nghị định 123/2013/NĐ – CP  “… Mức thù lao luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự do khách hàng và văn phòng luật sư, công ty luật thỏa thuận trong hp đồng dịch vụ pháp lý nhưng mức cao nhất cho 01giờ làm việc của luật sư không được vượt quá 0,3 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định.” Còn việc thu thù lao trong các vụ việc về dân sự, lao động, thương mại, đất đai… thì nhà nước không quy định mức giá trần mà mức thù lao được tự do thỏa thuận trong các hợp đồng dịch vụ pháp lý.

Việc thu thù lao trong các vụ án Hình sự lại được chia ra thành hai trường hợp khác nhau: Trường hợp trong các vụ án Hình sự do Luật sư tự mình tham gia tố tụng và trường hợp trong các vụ án Hình sự do Luật sư tham gia tố tụng do yêu cầu của cơ quan tố tụng. Việc thu thù lao trong trường hợp Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng  được quy định tại Điều 57 của Luật Luật sư: “…Luật sư tham gia tố tụng trong vụ án hình sự theo yêu cầu của cơ quan tiến hành tố tụng được nhận thù lao và được thanh toán chi phí theo quy định của Chính phủ…” và Điều 19 của Nghị định 123/2013/NĐ-CP “…. Đối với những vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng yêu cầu luật sư thì mức thù lao được trả cho 01 ngày làm việc của luật sư là 0,4 lần mức lương cơ sở do Chính phủ quy định…

Như vậy, từ những quy định trên của pháp luật, có thể thấy được, Nhà nước có quy định về mức giá trong việc thu thù lao của Luật sư khi tham gia tố tụng trong vụ án Hình sự, còn việc thu thù lao trong quá trình cung cấp các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực còn lại thì Luật sư được tự do thỏa thuận mức thù lao trong các hợp đồng dịch vụ pháp lý dựa trên các căn cứ tình thù lao của Luật sư.

 

 — H2O —

 

 

Sản Phẩm Liên Quan