Trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp đất đai

Quy định tại điều 202 Luật đất đai 2013 và Điều 88 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Việc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải được xem là điều kiện đầu tiên cho quá trình giải quyết tranh chấp sau này. Nhà nước khuyến khích các bên tự hòa giải, hoặc giải quyết tranh chấp thông qua hòa giải tại cơ sở.  Trường hợp các bên không thống nhất, hòa giải được thì gửi đơn yêu cầu UBND cấp xã nơi có đất tranh chấp để hòa giải. Việc hòa giải được tiến hành trong vòng 45 ngày kể từ ngày các bên gửi yêu cầu.

 

Biên bản hòa giải không thành là căn cứ để các bên yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp phát sinh.

Giai đoạn giải quyết tranh chấp:

Quy định tại Điều 203 Luật đất đai 2013 và Điều 89, Điều 90, Điều 91 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

Tùy từng trường hợp, các bên tranh chấp có thể chọn khiếu nại tại UBND cấp huyện hoặc khởi kiện đến tòa án nhân dân cấp huyện.

Sản Phẩm Liên Quan