Vai trò của Luật sư trong tố tụng dân sự, hành chính

Vai trò của Luật sư trong tố tụng dân sự, hành chính

Luật sư là người có kiến thức pháp luật và có kỹ năng tham gia tố tụng. Bằng hoạt động của mình, Luật sư góp phần bảo vệ công lý, công bằng xã hội và pháp chế xã hội chủ nghĩa. Trong tố tụng dân sự, hành chính, Luật sư thể hiện vai trò thông qua việc tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện hoặc người bảo vệ quyền và lợi ích của đương sự

  1. Luật sư là người đại diện của đương sự

Khi được đương sự ủy quyền, Luật sư sẽ tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo ủy quyền của đương sự nhưng Luật sư cũng có thể tham gia tố tụng với tư cách là người đại diện theo pháp luật của đương sự, như trường hợp Luật sư là cha, mẹ hoặc người giám hộ của đương sự. Hoạt động đại diện cho đương sự của Luật sư mang lại nhiều lợi ích và ý nghĩa, góp phần vào việc giải quyết đúng đắn vụ việc dân sự, bảo đảm tốt hơn quyền và nghĩa vụ cho các đương sự, giúp cơ quan tiến hành tố tụng phát hiện, sửa chữa những sai sót, làm rõ sự thật khách quan, xét xử đúng pháp luật, giúp người được đại diện tiết kiệm thời gian, công sức

  1. Luật sư là người bảo vệ quyền lợi của đương sự

Trong trường hợp Luật sư tham gia tố tụng dân sự, hành chính là người bảo vệ quyền lợi của đương sự, Luật sư sẽ cùng đương sự tham gia tố tụng, giúp đỡ đương sự tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho họ. Luật sư có thể tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền lợi của đương sự trong tất cả các loại việc, có vị trí pháp lý tương đối độc lập với đương sự. Một luật sư có thể tham gia tố tụng để bảo vệ quyền lợi cho nhiều đương sự trong một vụ án nếu quyền lợi của các đương sự không đối lập nhau (Khoản 3 Điều 75 BLTTDS 2015 và Khoản 3 Điều 61 Luật tố tụng hành chính 2015).

Khi tham gia tố tụng với tư cách là người bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đương sự trong vụ việc dân sự, vụ án hành chính, Luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng. Trong thời hạn ba ngày làm việc, kể từ khi luật sư xuất trình Thẻ luật sư và giấy yêu cầu luật sư của khách hàng, cơ quan tiến hành tố tụng cấp Giấy chứng nhận về việc tham gia tố tụng của luật sư, trường hợp từ chối phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. ( Điều 27 Luật luật sư)

Sản Phẩm Liên Quan