Về đối tượng được hưởng chính sách

Theo điều 2, pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2005 sửa đổi, bổ sung 2012, đối tượng hưởng ưu đãi bao gồm:

 1. Người có công với cách mạng, bao gồm:

– Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 (được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận)

tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 có hiệu lực vào ngày 01/07/2021 đã quy định lại rõ ràng hơn, yêu cầu có một trong hai điều kiện để được công nhận, đó là:

+ Đã tham gia một tổ chức cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;

+ Được kết nạp hoặc kết nạp lại vào Đảng Cộng sản Đông Dương trước ngày 19 tháng 8 năm 1945.

– Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 (được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận)

pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 có hiệu lực vào ngày 01/07/2021 đã quy định lại rõ ràng hơn, cần có 1 trong 3 điều kiện:

+ Đã tham gia tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện hoặc tương đương trở lên trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa của từng địa phương và sau đó tiếp tục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến;

+ Đã hoạt động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa của từng địa phương sau đó tiếp tục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến và khi hoạt động ở cơ sở trong khoảng thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa của địa phương là Bí thư, Chủ tịch, Chủ nhiệm Việt Minh, Bí thư Nông dân cứu quốc, Bí thư Thanh niên cứu quốc, Bí thư Phụ nữ cứu quốc cấp xã hoặc tương đương; đội trưởng, tổ trưởng, nhóm trưởng của đội, tổ, nhóm tự vệ chiến đấu, tuyên truyền giải phóng, thanh niên cứu quốc, nông dân cứu quốc, phụ nữ cứu quốc, thiếu nhi cứu quốc ở địa phương chưa hình thành tổ chức quần chúng cách mạng cấp xã; người được kết nạp vào tổ chức Việt Minh sau đó được giao nhiệm vụ ở lại địa phương hoạt động phát triển cơ sở cách mạng; người tham gia hoạt động cách mạng tháng Tám năm 1945 và sau ngày khởi nghĩa đến ngày 31 tháng 8 năm 1945 giữ một trong các chức vụ ngươi đứng đầu quy định tại điểm này hoặc tham gia tổ chức cách mạng, lực lượng vũ trang từ cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

+ Người hoạt động cách mạng quy định tại hai điểm trên không tiếp tục tham gia một trong hai cuộc kháng chiến do yêu cầu giảm chính, phục viên hoặc không đủ sức khỏe.

– Liệt sĩ

Liệt sĩ là người đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế hoặc vì lợi ích của Nhà nước, của Nhân dân thì được cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận là liệt sĩ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 1. Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;
 2. Trực tiếp đấu tranh chính trị, đấu tranh binh vận có tổ chức với địch;
 3. Hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh hoặc thực hiện chủ trương vượt tù, vượt ngục mà hy sinh;
 4. Làm nghĩa vụ quốc tế;
 5. Đấu tranh chống tội phạm;
 6. Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;
 7. Do ốm đau, tai nạn khi đang làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;
 8. Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;
 9. Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm;
 10. Thương binh hoặc người hưởng chính sách như thương binh quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 19 của Pháp lệnh chết vì vết thương tái phát;
 11. Người mất tin, mất tích trong các trường hợp quy định tại các điểm 1,2,3,4,5,6 và 7.

pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 đã sửa đổi một số từ ngữ tại các khoản, nhưng về cơ bản nội dung vẫn không thay đổi, bên cạnh đó, cũng bổ sung thêm một khoản mới vào mục này, đó là:

“Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp vùng địch chiếm đóng”

– Bà mẹ Việt Nam anh hùng;

Theo quy định tại pháp lệnh danh hiệu vinh dự nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng 1994 sửa đổi, bổ sung 2012 thì những bà mẹ thuộc một trong các trường hợp sau đây được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”:

+ Có 2 con trở lên là liệt sĩ;

+ Chỉ có 2 con mà 1 con là liệt sĩ và 1 con là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên;

+ Chỉ có 1 con mà người con đó là liệt sĩ;

+ Có 1 con là liệt sĩ và có chồng hoặc bản thân là liệt sĩ;

+ Có 1 con là liệt sĩ và bản thân là thương binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên

– Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân;

Người được Nhà nước tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” theo quy định của pháp luật;

– Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;

Người được Nhà nước tuyên dương Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến vì có thành tích đặc biệt xuất sắc trong lao động, sản xuất phục vụ kháng chiến.

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; (tại pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng 2020 có hiệu lực vào ngày 01/07/2021 thì thương binh loại B được công nhận trước ngày 31/12/1993 cũng nằm trong danh sách này)

Thương binh là quân nhân, công an nhân dân bị thương làm suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên, được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Chiến đấu hoặc trực tiếp phục vụ chiến đấu;

+ Bị địch bắt, tra tấn vẫn không chịu khuất phục, kiên quyết đấu tranh, để lại thương tích thực thể;

+ Làm nghĩa vụ quốc tế;

+ Đấu tranh chống tội phạm;

+ Dũng cảm thực hiện công việc cấp bách, nguy hiểm phục vụ quốc phòng, an ninh; dũng cảm cứu người, cứu tài sản của Nhà nước và nhân dân;

+ Làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

+ Khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao;

+ Trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu hoặc diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm….

….Quý vị tìm hiểu thêm trong pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Sản Phẩm Liên Quan