Quy định về khung giá đất

Quy định về khung giá đất thường được căn cứ theo 2 văn bản chính:

1 là nghị định của chính phủ và

2 là quy định của địa phương (cấp tỉnh) căn cứ theo vị trí, địa hình thực tế của địa phương

Giá đất thường được phân theo các nhóm như:

Nhóm đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.Nhóm đất phi nông nghiệp: đất ở tại nông thôn, đô thị; đất thương mại – dịch vụ tại nông thôn, đô thị; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại – dịch vụ tại nông thôn, đô thị.

Như vậy, bạn ở địa phương nào sẽ căn cứ theo 2 văn bản trên là nghị định và quy định của tỉnh bạn, trị trí thửa đất, loại đất để tra cứu.

 

 

Sản Phẩm Liên Quan