Thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất (nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất)

Thủ tục cho thuê quyền sử dụng đất (nhà nước cho doanh nghiệp thuê đất)

 • Cho doanh nghiệp thuê quyền sử dụng đất là việc Nhà nước quyết định trao quyền sử dụng đất cho Doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng đất thông qua hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất.
 • Doanh nghiệp bao gồm: doanh nghiệp, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,hợp tác xã và tổ chức kinh tế khác theo quy định của pháp luật về dân sự.
 • Có hai loại thuê đất:
 • Nhà nước cho doanh nghiệpthuê đất thu tiền thuê đất hàng năm.
 • Nhà nước cho doanh nghiệpthuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Cơ sở pháp lý: khoản 8Điều 3, khoản 2 Điều 18 Luật đất đai.

 1. Điều kiện cho Doanh nghiệpthuê đất:
 • Phù hợp với kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Phù hợp với nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
 • Việc Nhà nước cho thuê đất đối với đất đang có người sử dụng cho người khác chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất theo quy định của Luật đất đai và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định của pháp luật đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng.

Cơ sở pháp lý: Điều 52, 53 Luật đất đai.

 1. Các trường hợp cho doanh nghiệp thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm hoặc cho thuê đất trả tiền thuê đất 1 lần trong suốt thời gian thuê:
 • Doanh nghiệp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất muối theo quy định tại khoản 1 Điều 138 Luật Đất đai.
 • Doanh nghiệp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh. đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.
 • Doanh nghiệp thuê đất để đầu tư xây dựng công trình ngầm theo quy định tại Khoản 2 Điều 161 Luật Đất đai.
 • Doanh nghiệp sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.
 • Doanh nghiệp sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối. đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp. đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh. đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê.
 • Doanh nghiệp sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp.

Cơ sở pháp lý: điểm đ, g, h, i, k khoản 1 Điều 2 NĐ 46/2014/NĐ

Đơn vị chúng tôi nhận hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ và thực hiện các công việc cần thiết liên quan.

Sản Phẩm Liên Quan