Tóm tắt Nghị định 96/2019/NĐ-CP

Tóm tắt Nghị định 96/2019/NĐ-CP: quy định về khung giá đất

Nghị 96/2019/NĐ-CP: Quy định về khung giá đất được ra đời nhằm thay thế cho Nghị định 104/2014/NĐ-CP: Quy định về khung giá đất. Nghị định 96/2019/NĐ-CP được Chính phủ ban hành ngày 19 tháng 12 năm 2019 và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 19 tháng 12 năm 2019.

Nghị định này bao gồm 07 Điều và có 11 phụ lục quy định khung giá đất của từng loại đất ban hành kèm theo.

Nghị định này chưa có văn bản hướng dẫn và sửa đổi, bổ sung.

Nội dung chính của Nghị định này như sau:

So với Nghị định 104/2014/NĐ-CP thì Nghị định này khung giá đất vẫn giữ nguyên 02 nhóm đất là đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp.

  • Nhóm đất nông nghiệp: đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất rừng sản xuất, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối.
  • Nhóm đất phi nông nghiệp: đất ở tại nông thôn, đô thị; đất thương mại – dịch vụ tại nông thôn, đô thị; đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại – dịch vụ tại nông thôn, đô thị.

UBND cấp tỉnh căn cứ tình hình thực tế, khi xây dựng bảng giá đất tại địa phương mình được:

  • Điều chỉnh mức giá đất tối đa trong bảng giá đất.
  • Bảng giá đất điều chỉnh cao hơn không quá 20% so với mức giá tối đa của cùng loại đất trong khung giá đất.

Về trách nhiệm thi hành.  Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm: Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc áp dụng khung giá đất quy định tại Nghị định này khi Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, điều chỉnh bảng giá đất tại địa phương; Tổ chức điều chỉnh khung giá đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định số 44/2014/NĐ-CP. Bộ Tài chính có trách nhiệm thẩm định việc xây dựng, điều chỉnh khung giá đất theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào khung giá đất quy định tại Nghị định này tổ chức xây dựng, ban hành bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh tại địa phương.

 

Sản Phẩm Liên Quan